Algemene (gebruikers-)Voorwaarden Membership

Algemene (gebruikers-)Voorwaarden Membership

van The Sharing Group N.V.

Deel 1: Algemene bepalingen

 1. Definities

Account: het door jou persoonlijk aangemaakte account waarmee je toegang krijgt tot het Platform. 

Algemene Voorwaarden: deze algemene (gebruikers-)voorwaarden van TSG, die van toepassing zijn op jouw Membership.

Label: een bedrijf van de TSG groep; een actueel overzicht van de Labels is te vinden op onze Website.

Member (jij, je, jou en jouw): iedere natuurlijke persoon die – via een Label – een Account aanmaakt en daarmee met TSG een Membership aangaat. Een natuurlijk persoon dient minimaal 18 jaar en handelingsbevoegd c.q. handelingsbekwaam te zijn. 

Membership: de overeenkomst tussen TSG en Member op grond waarvan je, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn, gebruik mag maken van het Platform en daarmee van de Onderdelen van het Membership.

Onderdelen van het Membership: alle onderdelen waarvan TSG aangeeft dat deze behoren tot de inhoud van een Membership.

Platform: het door TSG geëxploiteerde digitale platform waarop de Onderdelen van het Membership worden gepresenteerd en door jou – onder bepaalde voorwaarden – kunnen worden afgenomen.

TSG (wij, we, ons en onze): The Sharing Group N.V., gevestigd te (8218 NH) Lelystad aan de Albert Einsteinweg 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27181496.

Website: www.thesharinggroup.com.

 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Memberships en alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. 
  2.2. TSG heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Memberships met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Indien je een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan je jouw Membership opzeggen.
  2.3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Onderdelen van het Membership. Voor zover aanvullende algemene voorwaarden afwijken van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, gaat het bepaalde in de aanvullende algemene voorwaarden voor. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 1. Wettelijke beperkingen

  3.1. Op grond van (lokale) wettelijke restricties en/of Europese dan wel Nederlandse sanctielijsten zijn het Platform en – de Onderdelen van – het Membership niet bedoeld voor natuurlijke- en/of rechtspersonen die onder meer in de volgende landen wonen of gezeteld zijn: Afghanistan, Birma (Myanmar), Wit-Rusland en Jemen. Een meer actuele en volledige lijst publiceren wij van tijd tot tijd op onze Website. Deze lijst is aan wijzigingen onderhevig.
  3.2. Iedere (potentiële) Member dient zelf te controleren of het gebruik van het Platform of – de Onderdelen van – het Membership voor Member, als persoon, niet aan wettelijke beperkingen onderhevig is. TSG aanvaardt in dit kader geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Registratie
  1. Indien je toegang wilt verkrijgen tot het Platform dien je je – via een Label – als Member te registreren door middel van het aanmaken van een Account. Per Member kan er maximaal één Account op het Platform worden aangemaakt. Tijdens de registratie dient Member alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
  2. Word je via een Label Member, dan wordt jouw account van het Label gekoppeld aan jouw (TSG) Account. 
  3. TSG heeft altijd het recht om, zonder opgaaf van reden en zonder mogelijkheid tot bezwaar, Member de toegang tot het Platform (tijdelijk) te ontzeggen en/of het Account (tijdelijk) te blokkeren of te verwijderen. 
  4. Alleen (de tekenbevoegde persoon van) Member heeft middels het Account toegang tot het Platform. Het is je niet toegestaan om anderen middels jouw Account toegang te (laten) verlenen tot het Platform.
  5. Bij de registratie op het Platform informeren wij je over deze Algemene Voorwaarden. Word je via een Label Member, dan informeert het Label jou over deze Algemene Voorwaarden. Het aangaan van een Membership is alleen mogelijk als je met – de inhoud van – deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. 
  6. Bij voltooiing van en bevestiging door ons van de registratie via het Account komt het Membership tot stand.
 3. Membership
  1. Op basis van het Membership krijgt Member, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn, toegang tot de Onderdelen van het Membership. Op de Onderdelen van het Membership kunnen bijzondere bepalingen van toepassing zijn (zie Deel 2 van deze Algemene Voorwaarden) of aanvullende algemene voorwaarden, indien en voor zover nadrukkelijk aangegeven.
  2. Een Membership wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Indien een Member geen gebruik meer maakt van Onderdelen van het Membership (bijvoorbeeld Sharepoints en Good Shares en/of obligaties), kan een Membership zonder verdere opgave van reden op ieder moment door TSG of Member worden opgezegd. Hierbij moet rekening worden gehouden met een opzegtermijn van 30 dagen. Deze termijn geeft TSG de mogelijkheid om te onderzoeken of Member daadwerkelijk geen gebruik meer maakt van Onderdelen van het Membership. Je dient via je Account op te zeggen.
  3. Een Membership is persoonlijk, kan niet worden overgedragen aan andere personen.
 1. De Onderdelen van een Membership en het Membership zelf kunnen van tijd tot tijd wijzigen of worden beëindigd. TSG heeft het recht om op ieder moment de inhoud van een Membership uit te breiden of te beperken, dan wel anderszins aan te passen, of het Membership met inachtneming van de in artikel 5.2 genoemde termijn te beëindigen. 
 2. Wijzigingen in de Onderdelen van een Membership en het Membership zelf worden uiterlijk 30 dagen voordat zij van kracht worden, bekendgemaakt op de Website of per elektronische berichtgeving aan Member. Wanneer je het niet eens bent met deze wijziging(en), kan je het Membership opzeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2.
 3. Member is zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik dat van een Account en bijbehorende inlognaam, wachtwoord of (van tijd tot tijd) overige identificatiemiddelen wordt gemaakt, ook indien een derde onbevoegd toegang heeft gekregen tot een Account. Verder heeft Member de verplichting om ter zake zelf doeltreffende (beveiligings-)maatregelen te treffen, zoals het geheimhouden en regelmatig veranderen van het wachtwoord of (van tijd tot tijd) overige identificatiemiddelen.
 4. Als Member – telkens uitsluitend ter beoordeling van TSG – handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, onvolledige en/of onjuiste gegevens verstrekt of op andere wijze jegens TSG onrechtmatig of onredelijk handelt, is TSG gerechtigd om het Membership met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat TSG tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van TSG op volledige schadevergoeding.
 5. Member zal het Platform uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. In het geval van (het vermoeden van) strafbare feiten of anderszins onrechtmatig of ontoelaatbaar gedrag zal TSG hier altijd melding van maken bij de daarvoor bevoegde instanties en zal TSG Member de toegang tot het Platform ontzeggen, zonder dat TSG tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten. Member zal zich onthouden van iedere handeling en/of uiting die de belangen van TSG zouden (kunnen) schaden.
 6. Member is verplicht om diens gegevens op het Platform juist en volledig te houden.
 1. Informatie en communicatie
  1. TSG kan Members via ‘een feed’ op het Platform informeren over ontwikkelingen binnen de Labels en/of TSG, en in het verlengde hiervan over de producten en diensten van deze Labels, maar is hiertoe niet verplicht.
  2. De via het Platform beschikbaar gestelde content is exclusief voor Member. Het is Member dan ook niet toegestaan deze content zonder schriftelijke toestemming van TSG, op welke manier dan ook te delen, dan wel op andere wijze beschikbaar te stellen aan derden.
  3. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je de communicatie die wij je sturen, tijdig leest. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor communicatie die je te laat leest of mogelijk hebt gemist omdat het in je spambox terecht is gekomen.
  4. TSG is bevoegd om alle voor Member bestemde correspondentie te e-mailen naar het door Member opgegeven e-mailadres. Aan- of afmelden voor bepaalde berichten is mogelijk, maar zolang je Member bent, geldt dat niet voor relevante communicatie met betrekking tot het Platform en/of het Membership.
  5. Als wij je incomplete of onjuiste informatie sturen en je dat naderhand laten weten, kunnen hieraan geen rechten aan worden ontleend. 
  6. Wil je met TSG communiceren? Dan kan dat op meerdere manieren: {link naar contactpagina}. 
 2. Privacy
  1. Member verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het privacybeleid van TSG, zoals vastgelegd in de privacyverklaring op de Website.
  2. Member heeft recht op informatie over diens opgeslagen gegevens en het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ter uitoefening van deze rechten en voor overige vragen kan Member contact opnemen met TSG via het volgende e-mailadres: members@thesharinggroup.com
 3. Aansprakelijkheid
  1. TSG is jegens Member alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een aan TSG toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van een Membership, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TSG.
  2. Als TSG aansprakelijk is (al dan niet op grond van een gerechtelijk vonnis), dan komt alleen die schade waartegen TSG verzekerd is en slechts tot het bedrag dat onze verzekeraar in het betreffende geval uitkeert, voor vergoeding in aanmerking. Indien de verzekeraar van TSG om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat of wanneer TSG voor de betreffende schade niet verzekerd is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal EUR 25.
  3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 1. schade ontstaan door handelen of nalaten van Member in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
 2. schade als direct gevolg van, door of namens Member aan TSG verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie;
 3. indirecte schade, waaronder voor dit artikel wordt begrepen alle vermogensschade zoals  – maar niet beperkt tot – gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst. 
 1. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
 2. Behoudens wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, vrijwaart Member TSG van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door TSG in het kader van een Membership verrichtte diensten, voor zover TSG jegens Member voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.
 3. Member is volledig verantwoordelijk voor diens Account op het Platform en aansprakelijk voor alle gevolgen en handelingen van eenieder die middels Member toegang heeft verkregen tot het Account. Zo dient Member een veilig wachtwoord te gebruiken en te voorkomen dat ongeautoriseerde derden toegang krijgen of gebruikmaken van het Account. 
 4. Intellectueel eigendom
  1. Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten die onderwerp zijn van, en/of voortvloeien uit, en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit een Membership, waaronder begrepen content ontstaan door of als gevolg van gebruik van het Membership door een Member, berusten bij TSG of diens licentiegevers. Als deze rechten niet bij TSG of diens licentiegevers berusten, is Member gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan TSG te verlenen.
 1. Member is nooit gerechtigd om zonder toestemming van TSG gebruik te maken van (intellectuele en industriële) eigendomsrechten van TSG.
 1. Veiligheid
  1. TSG zal zich inspannen om het Platform afdoende te beveiligen en passende beveiligingsmaatregelen te treffen in het licht van de stand van de huidige technologie, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten die gemoeid gaan met het treffen van deze beveiligingsmaatregelen. In dit kader dien jij:
 • je wachtwoord regelmatig te wijzigen;
 • ons onmiddellijk op de hoogte stellen als je vermoedt dat er iets met je gegevens of Account is gebeurd door een onbevoegde persoon of deze persoon hiertoe toegang heeft gehad;
 • nooit gevoelige informatie aan derden te geven, ook niets als het lijkt alsof wij die informatie aan je vragen. We zullen je bijvoorbeeld nooit zomaar om je wachtwoord vragen.
 1. Het is Member niet toegestaan om de door TSG genomen technische beveiligingsmaatregelen van het Platform te – proberen te – omzeilen en/of uit te schakelen en/of het Platform te overbelasten.
 1. Werking Platform en Membership niet gegarandeerd
  1. TSG garandeert nooit de volledige, onbeperkte en ongestoorde werking van het Platform en daarmee de Onderdelen van het Membership, al dan niet als gevolg van oorzaken van buitenaf, zoals maar niet beperkt tot een cyberaanval in welke vorm dan ook of een storing in het internetverkeer of enige andere oorzaak. 
 2. Klachten
  1. Klachten in verband met het Membership moeten binnen bekwame tijd nadat Member gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TSG.
  2. TSG streeft ernaar ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst door TSG, te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TSG binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Member een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Overige algemene bepalingen
  1. In geval van nietigheid of vernietiging door Member van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
  2. De artikelen in deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om te blijven voortbestaan nadat het Membership is geëindigd, blijven ook na de beëindiging van het Membership van kracht.
 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. Op alle met TSG gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
  2. Behoudens bepalingen van dwingend recht, worden alle geschillen tussen TSG en Member uitsluitend beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Deel 2: Bijzondere bepalingen met betrekking tot Onderdelen van het Membership

Naast de bijzondere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden kunnen er op bepaalde Onderdelen van het Membership nog (andere) aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. TSG en/of een Label informeren je altijd tijdig over de – toepasselijkheid en inhoud van – aanvullende voorwaarden. 

Onderdeel Sharepoints en Good Shares

 1. Aanvullende definities

Conversie: het omzetten van Sharepoints naar Good Shares via het Account.

Sharepoints: de punten die een Member gedurende één kalenderjaar kan verzamelen door deel te nemen aan acties van een Label en/of door bepaalde diensten en producten van een Label af te nemen. Op deze acties, diensten en producten zijn de actie- en/of algemene voorwaarden van het desbetreffende Label van toepassing. 

Good Shares: certificaten van aandelen in TSG, zonder vergader- of stemrecht, die door de STAK worden uitgegeven en door Conversie van Sharepoints door Member kunnen worden verkregen.

Member STAK: een Stichting Administratiekantoor die ten behoeve van klantparticipatie TSG is opgericht. Meer informatie over de Member STAK vind je op de Website.

 1. Algemeen
  1. TSG geeft op geen enkele manier haar mening, financierings- of beleggingsadvies met betrekking tot alle aspecten van investeringsprojecten en investeringsvoorstellen aan Members. Niets van wat TSG opmerkt kan ooit worden opgevat als financierings- of beleggingsadvies. TSG garandeert dan ook geen enkel voordeel of (financieel) resultaat.
  2. Member ontvangt eenmaal per jaar een overzicht van diens Good Shares. Member is zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige meldingen en afdrachten aan de belastingdienst of andere soortgelijke instanties.
 2. Sharepoints
  1. Sharepoints kunnen op meerdere manieren worden verzameld. Meer informatie hierover is vermeld op de Website en in de eigen omgeving van de Member.
  2. Sharepoints zijn beperkt geldig. Sharepoints die gedurende een kalenderjaar zijn verzameld, vervallen permanent op 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar, ongeacht of een Member gebruik heeft gemaakt van een aanbod tot Conversie of niet. Vanaf januari start een nieuwe periode waarin Sharepoints kunnen worden verzameld (voor de Conversie van het daaropvolgende kalenderjaar). 
  3. Sharepoints komen eveneens permanent te vervallen bij het einde van een Membership; word je opnieuw Member dan begin je weer met 0 Sharepoints. 
 3. Good Shares: certificaten van aandelen
  1. Tegen het einde van een kalenderjaar, maar uiterlijk in het eerste kwartaal van het daaropvolgende kalenderjaar, kan iedere Member een aanbod tot Conversie van de Sharepoints die in een kalenderjaar zijn verzameld, ontvangen. Een aanbod vervalt op 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Het is uitsluitend ter bepaling van TSG of TSG – al dan niet – een dergelijk aanbod aan Member doet.
  2. Accepteer je een aanbod tot Conversie, dan verkrijg je het in het aanbod tot Conversie genoemde aantal Good Shares van de Member STAK. Accepteer je dit aanbod niet, dan komt het te vervallen.
  3. De Good Shares zijn in beginsel niet verhandelbaar op het Platform of op een beurs of ander platform. Tot aan het moment dat de Good Shares wel verhandelbaar worden, zijn Good Shares niet in te wisselen voor daadwerkelijke aandelen of geld, te verkopen of over te dragen aan een derde. Tevens is het niet mogelijk om Good Shares bij te kopen. Op onze Website lees je hier meer over.
  4. Good Shares zijn niet overerfbaar. Bij het overlijden van een Member zijn de eventuele erfgenamen van die Member verplicht om de certificaten aan de Member STAK te leveren.
 1. Gevolgen Good Shares einde Membership

Bij het einde van je Membership vervallen je Good Shares niet. Je houdt ze tot aan het moment dat ze verhandelbaar worden. Wij zullen het jaaroverzicht, dat je nodig hebt om belastingaangifte te doen in het begin van ieder kalenderjaar, naar het laatst bij ons bekende e-mailadres versturen. En uiteraard blijven wij andere belangrijke mededelingen ook naar datzelfde e-mailadres versturen. Het is dus van belang dat je een verhuizing of wijziging van je e-mailadres tijdig aan ons doorgeeft.